srs-p2

Select Language :  

KenapaPilih Kami?

1.Negara Thailand Negara yang paling banyakmelakukanpembedahantukarjantina, diikuti oleh Negara Iran(“PertukaranJantinaMengurangkanKes Gay”) Robert Tait,  The Guardian ,26 September 2007; diaskes 20 September 2008.)

Calon paling sesuaiuntuk SRS/MTF:

Piawaianpenjagaanuntukmasalahgangguanidentitijantina – WPATH (PersatuanProfesional Dunia Untuk Kesihatan Transgender)adalahpanduanklinikal yang paling awal yang matlamatnyauntukmemastikan “Kekalankeselesaanperibadidenganjantinasendiriuntukmemaksimumkankesihatanpsikologi dan pencapaiandirisecarakeseluruhan”. Panduan iniadalahpanduan yang paling terkenal, tetapimasihadalagipanduan, protokol, SOCs yang lain wujud, terutama di luar USA.

 • Syarat minimum yang tertentuwajibuntukHRT.
 • Kebanyakankritikanmengenai WPATH
 • Surat pernilaianpsikologi
 • Kontroversi dan dokumen yang diburukkanuntukpesakit yang caribantuanperubatan (Hormon)
 • KisahBenar
 • Sihatdarisegifizik dan psikologidenganpandanganrealistik.
 • Sekurang-kurangnya 20 tahunke-atas dan sihat
Select Language
    Myanmar     Cambodia
    Chinese     Japanese
    German     Korean
    France     Turkey
    Malaysia    Spain
    Portugal     Afghanistan
    Russia     Vietnam
   United Arab Emirates

srs-p1

RealTeam Clinic

Sex reassignment surgery in Thailand.

2. PasukanDoktor kamiadalahahli di https://www.wpath.org/

3. Kami berdedikasiuntukmemberikankepuasan yang paling baikuntukpelanggan kami denganharga yang kompetitiftanpamenjejaskankualiti.

4. Di KlinikRealTeam dan Hospital Central Park, pasukan kami berdedikasiuntukmembantuanda. Kami berjanjimemberikankhidmatlanggan yang paling baik, menelitikeperluananda dan memberikannasihat yang paling baikmungkin, maklumat yang jelas dan tepatmengenaiperkhidmatan kami.

5. Pengangkutan PERCUMA dariLapanganTerbangke Hotel (KlinikSwastaatauKenderaan Hospital)

6. Konsultasi, perancangan dan perkhimatanPercumasemasapenginapananda di Thailand.

Pembedahantukarjantina (SRS) juga dikenalidalamnama lain, termasukPembedahantukarseks (GRS), PembedahanPenggantianJantin dan pembedahanplastikkemaluan. Pembedahanjenisini juga kenalisecaraklinikalsebagaipembedahangenitoplasti, dimanapembedahandilakukanuntukmenukarkemaluandarijantinatersebutkejantinalain.

Untukpesakit yang menerimapembedahan SRS, matlamatadalahuntukpadankanjantinafizikmerekadenganjantina yang diingini oleh mereka, dimanasesuaidarisegiemosi dan psikologi. Keadaaninidigelarsebagaigangguanidentitijantina, adalahkesjarang, tetapibilangan diagnosissudahsemakinbanyak. Golonganini juga dikenalisebagai “transeksual”

 • *** This video clip is only suitable for ages 18 and above. ***

Pembedahantukarjantina (SRS) PembedahanLelakitukarPerempuan (MTF)

Duajenispembedahanutama

 1. PembalikanKulitZakar
 2. 2. Kolon Sigmoid

Prosedurpembalikankulitzakar dan kolon sigmoid  akanmembentukkankelentitmempunyaisensasi, bibir dan farajdalamsatufasadengan 3 teknik yang berbeza.

Macam mana sayanakpilihprosedur SRS yang sesuai?

 1. Long Penis (>6 inches (15 cm), when erect) = pembalikankulitzaka (PSI)
 2. ZakarSederhana (2-6 inci (5-15cm), semasategak) =pembalikankulitzaka (PSI) dengangrafkulitskrotum.
 3. Zakarpendek (<2 inci (5cm), semasategak) = pembalikankulitzaka (PSI)dengangrafkolon sigmoid

Pembedahantukarjantina (kolon sigmoid) dilakukanuntukpesakit yang perlukanlebihkedalaman (melebihi 8 inci)

HargaPembedahantukarjantina (MTF):

Pakej SRS termasuk

 • Penginapanuntuk 5 hari di hospital swastaselepaspembedahan
 • Kos BilikPembedahan: Kegunaanbilik, bilikpemulihan, pakaianbedah dan pejagajururawat.
 • Kos makanan
 • Ujianmakmal: keperluanuntukprosedur CBC, EKG, UA, Anti-HIV, X-ray dada (ujiankardiologidiperlukanjikamelebihiusia 50 tahun, kos tambahan 100 USD)
 • BMI>25 kos tambahan 1000 USD
 • Peralatanperubatan dan bekalanperubatan
 • Bius am- gas perubatan dan biusperbedahan
 • Rawatanperubatan
 • Kos doctor
 • Kos bius
 • Perkhidmatanjururawat
 • Alatpelebaran (4 saiz)
 • Bekalan dan Ubatbawabalik
 • Jagaanselepaspembedahan

PerkhidmatanPenginapan:

 • Pengangkutandarilapanganterbang – hotel – klinik – lapanganterbang, termasuk masa kunjungansusulan
 • Perkhidmatantelefonbimbitsemasapermulihandengannombortempatan, bolehberkomunikasidengan orang, keluarga
 • Tempahan hotel sekurang-kurang 1km jarakdariKlinikRealTeamatau Hospital Central Park
 • Perkhidmatanperlancongan
 • PerkhidmatanpenterjemahsemuaBahasa

SediaanuntukPembedahantukarjantina (MTF) :

Beritahu kami tentangsebarangalahan, sebarangpenyakitserius dan semuaubat-ubatan yang andaambil. (denganpreskripsiatautidak)

 • Surat kebenarandari doctor psikiatriatauahliterapihormone.
 • Pengambilan Aspirin tidakdibenarkan 2 minggusebelumpembedahan
 • Hentikanpengambilanminyak Vitamin E 1 harisebelumpembedahan
 • Hentikanrokok 2 harisebelum dan 1 bulanselepaspembedahan
 • Hentikanpengambilanhormon, jikaambil 2 minggusebelumtarikhbedah
 • Beritahu doctor andasebarangpenyakit serious yang hidapi
 • Hentimakan dan minum pada tengahmalamsebelumharibedah.

Prosedurpembedahantukarjantina

 

 1. Pembentukanruang vagina antarauretra, kelenjarprostat, pundi dan dubur.
 2. Orchietomyduahala
 3. Deglove batangzakar
 4. Asinguretradarizakar
 5. Pengasingankelenjarzakardengan 2 saraf dorsal dan saluran
 6. Pembalikankulitzakakedalamruang vagina bersamaatautanpagrafkulitskrotum, grafkolon sigmoid
 7. Clitoroplasty, Pembentukankelentit (dapatmerasa)
 8. Urethropalsty, Pembentukanuretra
 9. Labiaplasty ,Pembentukanbibir labia

PermulihandariPembedahantukarjantina

Selepaspembedahan, kesakitandaribedahbolehdikawalsecaramudahdenganubat, kesakitanbiasaakanberedadalambeberapaharisaja, pembalutakanditukarsetiap 2-3 hari, dan jahitanakandibukadalam 1 minggu. Pakarbedahakanberusahauntukmengurangkanpembentukanparut, tetapiparuttidakdapatdielakkan. Bengkak dan perubahanwarnapayudaraakanhilangdalam masa yang pendek. Proses pemulihanakanmengambil masa beberapamingguataubulanselepaspembedahan.Arahanuntuk proses pelebaranakandiberikansemasakunjungansusulan.  Keputusan untukbalikkepadakerja dan aktivitibiasabergantungkepadaberapacepatandasembuh. Untukpenyembuhan yang betul, andaperlumengelakkanaktiviti yang keras dan memunggahbarangberat.

Rawatanselepaspembedahan SRS, arahan-arahanakandibagiselepaspembedahan

Selepasdilepasdari hospital, and akanmeneruskan proses penyembuhandenganbantuan di hotel.

Semasapenyembuhan di Hotel, andaperlumematuhiarahan-arahantermasuk:

 1. Proses pelebaranadalah paling pentinguntukmemastikankejayaanpembedahananda. Jikaandatidakmenjalani proses inidenganbetul, iamungkinakanmemendekkankedalaman dan kelebaranruang vagina kerana pengecutantisuparut.
 2. Proses pelebaran yang salah mungkinmenyebabkankecederaan yang parah. Anda akandiberiarahanuntukmenjalani proses peleberansecaralembut kea rah yang betulselepaspakej vagina dikeluar.
 3. Proses iniakan rasa sakitbagiminggupertama, tetapiiasangatpentinguntukmembentukkankedalaman yang sepatut dan memastikan vagina akandapatberfungsidenganbetul pada masa depan.

Masa penyembuhan, selepassetiapsesipelebaran SRS:

 • Luka perludicuciberhati-hatidenganHibiscrub (warnamerahmuda) semasa mandi dan diikuti oleh larutanpemancut
 • Larutanpemancut (nisbah) = 5-10ml(cc) larutan Beta dine campurdengan 1L air atausampaibotolpenuh
 • Masukpemancutkebahagian paling dalam, memegangbotoldenganketat dan peras.
 • Menyeluarkanpemancut
 • Memastikankawasanlukakering dan sapularutan Beta Dine dengan bola kapas: dan sapuminyakKemicitinedengankapas. Jikaadaperdarahan, guna bola kapas dan tekantempatberdarahselama 15 minit. Pada minggupertamaselepaspembedahan, tualaperempuan (tampon) perluditukarbeberapa kali dalamsehari kerana darahdari vagina yang sedang proses pulih.
 • Selepas 1 bulanpembedahah SRS, andaperlumulasapukrim Premarin pada neo-vagina anda, Sapu 2 kali setiaphariuntukmelembutkan neo-vagina anda. Iniakanmengambil masa lebihkurang 6 bulan.
 • Anda bolehambilsemula hormone perempuansebelumatauselepas 2 minggupembedahan. Anda patutberbincangdenganpakarendokrinologiandauntukselarasdengan dos yang tepat. Bagisesetengah orang, perubahan paras hormonsecaratiba-tibaakanmenyebabkanperubahnemosi yang ketara.

KhidmatPelanggan di Thailand  

Ms.ramida (liew)
Tel : +66 90 989 3037
Line : ramida2611
Wechat : REALTEAMCLINIC
WHATAPP : +66909893037
Email : admin@realteamclinic.com

Pembedahantukarjantina: Panjang masa: 4-5jam

UbatBius: Biusumum
Masa pemulihan: Perlumenginap di Thailand semala 15 hari (keseluruhan)
Baliktempatkerja: selapas 20 hariataulebih
Aktivitikeras: 4-8 minggu
Kepudaranparut- beberapabulansampaisampai 1 tahun

PembedahantukarjantinaLelakikePerempuan Thailand

Jadual (Memerlukan 14 hariselepaspembedahan di Thailand
Pemeriksaanselepaspembedahan oleh pakarbedahsekurang-kurang 2 kali semingguataulebihjikadiperlukan
Hari 1 – Rundingan dan persediaanuntukujianmakmal
Hari 2-6 Pembedahan dan 5 haripenginapan di hospital bilikperibadi.
Hari 6 Lepas dari hospital
Hari 6-13 Penginapan di hotel untuksesipenyembuhan, janjitemudengan doctor
Hari 7-10 Buangjahitan
Day 13 Kajian terakhir dan penyediaansuratkeizinanuntukkapalterbang, suratuntukpertukarannama dan jantina
Day 14 Selamatuntuk naik kapalterbang
Kami akanbawaanda dan sesiapa yang menemaniandadariLapanganTerbangAntarabangsa Bangkok Suvarnabhumi pada bila-bilatarikh dan masa andatiba. Kami akanhantarandabalikkelapanganterbangselepastamatpenginapananda. Pemanduakanmenungguanda di pintunombor 4 (titikpertemuan)selepaskeluardarikastam. Pemanduakanmenunjuknamaandabersama logo REALTEAM.
Pakej hospital termasuk– Kos makanan, penginapan di hospital, penginapan di hotel dalambilikperibadidengan 1 katil single, lengkapdenganpenghawadingin dan televisyen. Tetamuandadibenarkantinggalbersamaanda di bilikperibadi hotel dengankatil sofa (takperlubayar)

Hotel – Rakan Kongsi Hotel memberihargaistimewauntuk REALTEAM

untukpenginapanpesakit di hotel sebelumkemasukan dan kelepasandari hospital, Kami bolehmengaturpenginapan hotel denganharga yang istimewa (dalamlingkungan 20-100 meters dariKlinikRealTeamatau Hospital Central Park)

 

Hotel ditawar oleh REAL TEAM atau Hospital Central Park
 • Internet percumamelaluijalurlebardenganrangkaiandengan dan tanpawayar
 • Kemudahanruangberehat
 • Lengkapdenganpenghawadingin
 • Perkhidmatanbersihbilik
 • TV denganwayang DVD
 • Perkhidmatandobi/ khidmatsendiri
 • Restoran/ Kemudahandapur
 • Lawatanrekreasikekawasantempatan
 • Bilik, katil dan lantai yang bersih

Bahasa

 • Thai, Bahasa English
 • Bahasa-bahasa lain akandiaturjikaadapermintaan

 

Pembayaran

Bayaranditerimasecaratunaimata wang US dollars, Euro Dollar, Japanese Yen, HKD, SGD, AUDatauTraveler’s Cheques.
Jikagunakadkredit, hospital akanada kos tambahan 3% untukbayarantransaksiantarabangsa. (hanyauntukbayaranpembedahan, tiada kos tambahanuntukbayaran hotel).
Kos tambahanuntuk HIV adalah 30% darijumlahhargaterakhir

Hargamakanan

Kos makananuntuksatuhariadalahdari 15-20 USD

Passport dan Visa

KlinikRealTeam dan Hospital Central Park bolehhantarsuratuntukmenerang dan memastikaninformasi passport andadengankedutaantempatananda

Semuapelancongke Thailand mestiada passport yang sah dan tarikhluput passport melebihi 6 bulansemasatarikhmasukkeThailand.

Pengecualian Visa Perlancongan (30 haritanpa VISA)

Australia, Austria, Belgium ,Brazil ,Bahrain , Brunei Darussalam ,Canada, Denmark ,Finland ,France, Germany ,Greece ,Hong Kong ,Iceland ,Indonesia ,Ireland ,Israel ,Italy ,Japan ,South Korea ,Kuwait ,Luxembourg , Malaysia ,Monaco ,Netherlands ,New Zealand ,Norway ,Oman ,Peru ,Philippines ,Portugal , Qatar , Singapore ,Spain ,South Africa ,Sweden ,Switzerland ,Turkey ,United Arab Emirates, United Kingdom ,United States of America ,Vietnam.

Imigresen dan KastamLapanganTerbang

Silatunjukdokumenpembuktiantentangpembedahanjikadiminta oleh pihaktersebut. Silajanganbawasebarangubatataubenda yang bahaya di dalambagasianda.

Tip Penerbanganuntuk Transgender

Semuainformasi di laman web initidakbolehditafsir dan maksudbahawatransgender atausesiapabolehmengelakataumemperdayakakitangansekuritidengansebarangcara. Informasihanyabolehdigunasebagai tip untuk transgender mengelaklayanan yang tidakadilatausituasi yang maluperpuncadaripemeriksaan yang tertentu.

Siapakah Anda? Isu-isu identity

 • Semuapenumpang yang melebihi 18 tahunperlu member buktian identity semasa daftar masukdan pemeriksaansekuriti.
 • Jikanamaandatidak same dengan passport anda, kami mencadangandamengemaskiniinformasijikadiizinkan
 • Bagipenerbanganantarabangsa, andaperlumenunjukkan passport yang sah, visa, atausebarangdokumen yang diperlukan. Penumpangtanpa ID yang sahmungkindinafipenerbangan
 • Bagi E-Ticket, andaperlutunjukindentitigambar dan resit e-ticket untukterima pas penerbangananda.
 • Jikarupaandatidaksamadengangambarindentiti, kami mencadangkanandamengemaskini ID dengangambar yang terbarujikadiizinkan. Jikaandatidakdapat, ataumasihrisautentangisu-isu ID, andabolehmintasuratpenjelasandaridoktoratauahli-terapimenjelaskansebabrupaandatidaksamadengangambar ID anda.

PasukanKlinikRealTeam

 

Kami adalahsatu-satunya dan pasukanpakarbedah yang terbesardengankelayakan di Thailand dalampelbagaibidangpembedahanestetik dan rekonstruktif. Kami percayabahawatidaksemua orang mahirdalamsemuabidang.

Oleh itu, di KlinikRealTeam, Dr CHETTHA THANNAKHON MDmempunyaipelbagaipakardoktoryang kemahirantinggidi setiapprosedur yang berbezasepertiFFS, SRS, konturbentuk badan, bidangbius dan pasukanjururawat yang mahir.

Sakit

 • Anda akanmengalamikesakitan yang lebihserius pada hari dan harikemudianpembedahan. Pada hari ke-2 dan ke-3, rasa sakitakanmulamereda. Pada haripertama, doktorakanberiubattahansakit 24 jam sehari, jikakesakitanterlaluekstrem, suntikantahansakitakandiberikan
 • Selepasjahitandibuka, luka di bahagian vagina akanlebihsakit kerana bahagianiniadalahulser yang paling besar. Rasa sakitakansangatketarasemasa di posisi duduk. Sila duduk denganbantuanbantaldonatataubantal yang lembut, denganiniakanmengurangkansensasisakit.

KateterUrin dan saluranlimfa

Selepaspembedahan, pesakitakansentiasa rasa nakkencing, ini kerana doktortelahmenempatkankateterUrin. Urinakanmenyalurke beg urin. Rasa iniakanmeredaselepas 2-3 hari.
Kateter dan saluranlimfadiletakselama 4-6 hari, dan akandibuang pada haribukajahitan.

Makanan

Pada hari dan hariselepaspembedahan, andamungkinakanberasamual dan muntah. Selepasubatbiusberlepas, makanan yang cecairakandiberikan.
Pada hari 2-5 selepaspembedahan, pesakitbolehambilmakananringkas. Pesakitdinasihatiuntukmengelakkanmakanansepertisusu dan buah-buahan, kerana makananjenisiniakanmendorongpembuangan air besar, yang mungkinakanmenyebabkanjangkitan di bahagianluka.

Buang Air Besar

Selepaspembedahan, kainkasaakandimasukkebahagiandalam vagina, iniuntukmemastigraf dan lapisantisu di vagina untuksambungmembentukruang vagina. Kain kasa yang dimasukkedalam vagina akanmenghimpitruangdubur, inimenyebabkan air besartidakbolehmelaluidubur pada hari 1-2 selepaspembedahan, keaadaaniniakansemakinpulihselepashari 4-6 dimanakainkasaakandibuang. Selepas 3 harikainkasadibuang, air besarbolehmelaluiruangdubur dan bolehdibuang, tetapibahagianpunggungkenadibersihdenganbetuluntukmengelakkanjangkitan.

Buang Air Kecil

Peralatanurinakandibuangbersamapembalutluka pada hari ke-5, selepaskateter  danpembalutdibuang, bahagian vagina akanberdarah, sila baling dan meregangkan kaki untuk 30 minituntukhentikanpendarahan. Selepasitu, pergi the tandasuntukbuang air kecil. Semasa kali pertamabuang air kecil, kemungkinanakangagal, inimungkindisebabkan oleh: ketuldarahbeku yang sumbatsaluranurinatautisu-tisu yang bengkak di sekelilingsaluranurin. Jikaair keciltidakdapatdibuangdenganbiasa, kateterurinakandiperlukanuntuk 1-2 minggulagi. Selepaspemasangankateterurin kali kedua, pesakittidakperlumenginap di hospital dan bolehberehat di hotel.

Langsungtidakdapatbuang air kecil

Kadang-kala, situasiiniakanberlakuselepaskateterurindibuang, inidisebeb oleh tisu di sekeliling urethra bengkak dan himpitsaluranurin. Kateterurinakandipasangbalikuntuk 3-7 harisehinggabengkakmereda.

KIRIM PESAN KAMI

  Are you ready for a SRS?

  Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!
  Customer service In Thailand.

  Ms.ramida (liew)

  Tel : +66 90 989 3037      WHATAPP : +66909893037
  Line : ramida2611             Wechat : REALTEAMCLINIC

  Are you ready for a SRS Surgery Thailand ?

  Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!

   

  Customer service In Thailand

  Ms.ramida (liew)
  Tel : +66 90 989 3037
  WHATAPP : +66909893037
  Wechat : REALTEAMCLINIC
  Line : ramida2611